Get post count

Get post count in category wordpress

Get post count in category wordpress Đoạn code này sẽ đếm được tổng số bài