Back up web và restore wordpress

Back up web và restore wordpress trên host

nếu bạn muốn có một bản sao lưu WordPress thì phải động đến wp-content và

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ