Chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress 5.8

Chuyển Widgets mới về phiên bản cũ cho WordPress 5.8

Hiện tại WordPress 5.8 các mục widget đột nhiên sử dụng block editor, một số

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ