Code xóa rác Data

Code xóa rác Data trong file wp-config.php

Chỉnh sửa file wp-config.php để hoàn thiện database hơn, có thể tốt và nhẹ nhàng