Chèn Blog nổi bật vào giữa bài đăng

Chèn bài viết nội bật giữa bài đăng blog bằng code function.php

Nhiều lúc vào trang của một số PRO thấy Chèn bài viết nội bật giữa