Code Function.php

Thêm xem nhanh và xem chi tiết bên dưới sản phẩm cho Theme Flatsome

Trước đây khi bạn muốn thêm nút “Xem Nhanh” Hoặc hiện thị xem chi tiết

3 Comments