CSS menu 3 cấp

Cách chỉnh sửa CSS menu 3 cấp trên theme Flatsome

Có một thực tế là, menu cấp 2 của Flatsome là kiểu vertical 1 cột

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ