Đếm số lượng bài đăng trong một danh mục

Đếm số lượng bài đăng trong một danh mục hiển thị bằng shortcode

Có những lúc bạn muốn thống kê số lương bài đăng trong một chuyên mục

Các dịch vụ của FLATSOME.XYZ