Đếm số lượng bài đăng trong một danh mục và các danh mục phụ và hiển thị kết quả bằng shortcode

Đếm số lượng bài đăng trong một danh mục hiển thị bằng shortcode

Có những lúc bạn muốn thống kê số lương bài đăng trong một chuyên mục