hạ cấp phiên bản WordPress

Hướng dẫn Plugin Downgrade hạ phiên bản WordPress xuống phiên bản thấp hơn

Tại sao lại cần hạ cấp phiên bản WordPress? Bạn đã từng cập nhật WordPress

1 Comment