plugin Auto Post Thumbnail

Code lấy ảnh trong bài viết làm ảnh đại diện plugin Auto Post Thumbnail

Ảnh thumbnail là hình ảnh hiển thị khi show một danh sách bài viết trong