Get post count in category wordpress

Get post count in category wordpress - FLATSOME Đoạn code này sẽ đếm được tổng số bài viết có trong 1 category bất kỳ

Get post count in category wordpress

Đoạn code này sẽ đếm được tổng số bài viết có trong 1 category bất kỳ , Nhiều lúc bạn cần thống kê số lượng bài viết trong 1 chuyên mục nào đó , và đây là code để show nó ra

Get post count in category wordpress
Get post count in category wordpress

Code đếm số bài viết có trong category bất kỳ.

đặt code sau vào file category.php

<?php
$cur_cat_id = get_cat_id( single_cat_title( "" ,false) );
$postsInCat = get_term_by( 'id' , $cur_cat_id , 'category' );
$postsInCat = $postsInCat -> count ;
echo $postsInCat ;
?>

Code đếm số bài viết của 1 category khi biết ID

$postsInCat = get_term_by( 'id' ,ID_CAT, 'category' ); //Thay ID_CAT bằng ID bạn muốn đếm số bài viết
$postsInCat = $postsInCat -> count ; // Số bài viết
Sau khi chèn code vào ta được Như hình :
Get post count in category wordpress - FLATSOME Đoạn code này sẽ đếm được tổng số bài viết có trong 1 category bất kỳ
Get post count in category wordpress

 

Nếu không làm được thì để lại bình luận bên dưới nhé

 

Chúc bạn thành công !

Chấm điểm bài đăng post